فارسی / English

شرکت سازه پوش سپاهان نماینده رسمی و انحصاری شرکت های ایتالیایی LITOKOL  در ایران می باشد

فعالیتها :

کاشی ، سرامیک و سیستم استخر، کاشی ضد اسید،مواد آب بندی جهت محافظت سطوح بتنی ،چسب های مقاوم در برابر ارتعاش،پرایمرهای عایق کننده،مواد بند کشی رنگی آنتی باکتریال و نانو ،چسب روی کاشی،چسب های صنعتی ضد اسید،ایزولاسیون سرویس های بهداشتی و استخرها

شرکت سازه پوش سپاهان نماینده رسمی و انحصاری شرکت های ایتالیایی LITOKOL  در ایران می باشد

فعالیتها :

کاشی ، سرامیک و سیستم استخر، کاشی ضد اسید،مواد آب بندی جهت محافظت سطوح بتنی ،چسب های مقاوم در برابر ارتعاش،پرایمرهای عایق کننده،مواد بند کشی رنگی آنتی باکتریال و نانو ،چسب روی کاشی،چسب های صنعتی ضد اسید،ایزولاسیون سرویس های بهداشتی و استخرها

شرکت سازه پوش سپاهان نماینده رسمی و انحصاری شرکت های ایتالیایی LITOKOL  در ایران می باشد

فعالیتها :

کاشی ، سرامیک و سیستم استخر، کاشی ضد اسید،مواد آب بندی جهت محافظت سطوح بتنی ،چسب های مقاوم در برابر ارتعاش،پرایمرهای عایق کننده،مواد بند کشی رنگی آنتی باکتریال و نانو ،چسب روی کاشی،چسب های صنعتی ضد اسید،ایزولاسیون سرویس های بهداشتی و استخرها

شرکت سازه پوش سپاهان نماینده رسمی و انحصاری شرکت های ایتالیایی LITOKOL  در ایران می باشد

فعالیتها :

کاشی ، سرامیک و سیستم استخر، کاشی ضد اسید،مواد آب بندی جهت محافظت سطوح بتنی ،چسب های مقاوم در برابر ارتعاش،پرایمرهای عایق کننده،مواد بند کشی رنگی آنتی باکتریال و نانو ،چسب روی کاشی،چسب های صنعتی ضد اسید،ایزولاسیون سرویس های بهداشتی و استخرها